Privacyverklaring


Als Vzw Los Gorriones zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

contactgegevens:


Vzw Los Gorriones

Heerstraat 132

3510  Kermt

welkom@losgorriones.beWaarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Vzw Los Gorriones verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :


          Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

          Het verstrekken van fiscale attesten (wettelijke verplichting)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken.


Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email en Rijksregisternummer


We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan verwerkers


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


          het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit uw persoonsgegevens door aan andere partijen behalve voor de verzending van de nieuwsbrieven. Daarvoor maken wij met hen uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derden


Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals:


          aan de fiscale overheid i.v.m. de fiscale attesten.Bewaartermijn


Vzw Los Gorriones bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk:


          7 jaar voor boekhoudkundige informatie (wettelijke verplichting)

          tot 1 jaar na uitschrijving i.v.m. het versturen van nieuwsbrieven


Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.Wijziging privacy statement


Vzw Los Gorriones kan zijn privacy statement indien nodige wijzigen. Indien dat gebeurt zullen we hiervan aankondiging doen op onze website.